محل تبلیغات شما
به گواه تاریخ ایران همواره خواهان اتخاذ جبهۀ مشترکی ــ متشکل از ایران و عثمانی ــ در برابر غرب خونخوار و گر بوده و از هر گامی در جهت اتحاد نظامی با عثمانی در برابر دشمن مشترک استقبال نموده است. اما مع الاسف، از آن سو، اولیای دولت عثمانی، به دلیل تعصبات خشک و بی دلیل مقامات به اصطلاح مذهبی آن سامان، و نیز تحریکات پنهان و آشکار دول غرب، غالبا از اجابت دعوت اتحاد با ایران سرباز زده اند. فی المثل در جریان جنگ ایران و روس، نه تنها (به اعتراف صریح سفیر

پذیرایی از ایل جلالی به فرمان شاه عباس کبیر

اوچنجی سلطان مرادک انگلتره قرالیچه سی الیزابته بر [بیر] نامه سی

شورش حسین بیگ، حاکم سبزوار و کشتار مردم سبزوار و نهب و غارت آنان به امر شاهزاده حمزه میرزا

ــ ,عثمانی ,اتحاد ,جنگ ,برابر ,دلیل ,ایران و ,جنگ ایران ,عثمانی در ,در برابر ,و آشکار

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها