محل تبلیغات شما
انوشتگین غرچه، جد اعلای خوارزمشاهیان، در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی مقام طشت داری» یافت و به شحنگی خوارزم منصوب شد. این آغاز ارتباط آنان با خوارزم بود. پس از او فرزندانش؛ قطب الدین محمد، آتسز، ایل ارسلان و تکش عهده دار حکومت خوارزم گردیدند. تکش: یک ــ) غوریان را شکست داد. دو ــ) تمام خراسان را گرفت. سه ــ) خوارزمشاهیان را به صورت حکومتی مقتدر و سازمان یافته درآورد. چهار ــ) سلاجقۀ عراق را حذف کرد. پنج ــ) با حذف سلاجقۀ عراق قدرت خوارزمشاهیان را تثبیت کرد.

پذیرایی از ایل جلالی به فرمان شاه عباس کبیر

اوچنجی سلطان مرادک انگلتره قرالیچه سی الیزابته بر [بیر] نامه سی

شورش حسین بیگ، حاکم سبزوار و کشتار مردم سبزوار و نهب و غارت آنان به امر شاهزاده حمزه میرزا

ــ ,خوارزمشاهیان ,خوارزم ,سلاجقۀ ,حذف ,عراق ,خوارزمشاهیان را ,سلاجقۀ عراق ,را به ,ــ خوارزمشاهیان ,سه ــ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها