محل تبلیغات شما
در این مقام مناسب چنان نمود که برخی از احوال تبریز و تبریزیان نگاشتۀ کلک نکته پرداز گردانیده، بر سر سخن رویم. بر ضمایر مستخبران احوال عالم پوشیده نخواهد بود که بلدۀ فاخرۀ تبریز مدت های مدید دارالملک ایران و مقر سلطنت پادشاهان نافذفرمان بود و عمارات عالیه از مساجد و مدارس و بقاع الخیر که سلاطین روزگار و وزراء و حکام در آن شهر ترتیب داده، قری و مزارع و مستغلات مرغوب بر آنها وقف نموده، باغات و بساتین دلگشا احداث نموده اند، زیاده از آن است که قلم مکسور اللسان

پذیرایی از ایل جلالی به فرمان شاه عباس کبیر

اوچنجی سلطان مرادک انگلتره قرالیچه سی الیزابته بر [بیر] نامه سی

شورش حسین بیگ، حاکم سبزوار و کشتار مردم سبزوار و نهب و غارت آنان به امر شاهزاده حمزه میرزا

تبریز ,عالم ,احوال ,شهر ,داده، ,قری ,داده، قری ,قری و ,ترتیب داده، ,شهر ترتیب ,آن شهر

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کتابخانه امام خمینی"ره"