محل تبلیغات شما
(از صفحۀ 129 کتاب اصلی) جلوس حضرت سلطان مرادخان اول سلطان گیتی ستانک ولادت با فر سعادتی تاریخ هجرت نبویه علیه افضل الصلوات و اکمل التحیه دن سنه ثلث و خمسین و تسعمائه جمادی الاولیسنک بشنجی گوننده واقع اولوب، سن شریفی یگرمی طقوز سنه یه بالغ اولدقده، والد ماجدی ابوالمحامد سلطان سلیم خان اسکنه الله تعالی فی اعلی فرادیس الجنان حضرتلرینک روح روانی طاوس جنانله همجناح و عنان اولدوغی ایالتگاهلری اولان مغنیسا اطرافنده صید و شکار ایله مقید اولدقلری حالده واصل اولمغله

پذیرایی از ایل جلالی به فرمان شاه عباس کبیر

اوچنجی سلطان مرادک انگلتره قرالیچه سی الیزابته بر [بیر] نامه سی

شورش حسین بیگ، حاکم سبزوار و کشتار مردم سبزوار و نهب و غارت آنان به امر شاهزاده حمزه میرزا

سلطان ,کتاب ,سنه ,فرادیس ,حضرتلرینک ,الجنان ,فرادیس الجنان ,اعلی فرادیس ,فی اعلی ,تعالی فی ,الجنان حضرتلرینک

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بازاریابی ومدیریت بازار درصنعت بیمه