محل تبلیغات شما
با وجود اشتعال آتش غضب، به ملاحظۀ آنکه مؤمنان و شیعیان آن بلدۀ جنّت مثال پایمال فتنه و فساد نگردند، یکی از ارکان دولت را به نصیحت حسین بیگ و دفع فتنه و شین او مأمور ساخته، به دروازه آمد و ابواب نصایح سودمند برگشاد و در خیرخواهی طرفین داد سعی و اهتمام داد. اما آن کج اعتقاد بدنهاد به دفع فساد تن در نداد و از خوف جان و بیم بند و زندان، سرکشی و خلاف به گوشه ای ننهاد؛ لاجرم نایرۀ بأس و سطوت شاهزادۀ حمزه مرتبت زبانۀ قهر بر اوج زبانا کشیده، امرای عظام و سپاهیان

پذیرایی از ایل جلالی به فرمان شاه عباس کبیر

اوچنجی سلطان مرادک انگلتره قرالیچه سی الیزابته بر [بیر] نامه سی

شورش حسین بیگ، حاکم سبزوار و کشتار مردم سبزوار و نهب و غارت آنان به امر شاهزاده حمزه میرزا

فتنه ,فساد ,دفع ,حمزه ,سبزوار ,حسین ,سبزوار و ,فتنه و ,گوشه ای ,به گوشه ,و خلاف

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

.::.--- خرزوخان ---.::. بیت های سوخته