محل تبلیغات شما

قبساتدر سال 1016 هجری که مصادف با بیست و دومین سال سلطنت شاه عباس کبیر بود، گروهی از سران طایفۀ جلالی به سرکردگی محمدپاشا از مملکت عثمانی به ایران پناهنده شدند. شاه عباس اعتمادالدوله حاتم بیگ را مأمور پذیرایی آنان کرد. اعتمادالدوله به تبریز رفت و در آنجا پناهندگان را که م از ده هزار تن بودند، مهمان کرد و هر یک را به فراخور مقام و رتبه و شأن خلعت لایق و شایسته داد. اسکندربیگ منشی مؤلف تاریخ عالم آرا که در این سفر همراه اعتمادالدوله بود و در مجلس مهمانی حضور
سوزمزه باشلامازدن اوکجه شو نامه ایوجه اوقونسون: مختارة المخدرات العیسویه، ممتازة الموقرات فی الملة المسیحیه، مصلحۀ مصالح الطایفة النصرانیه، ساجة اذیال الحمشة و الوقار، ناموس ارباب الناقوس و الر، ولایت انگلتره قرالچه سی ایابت ختمت عواقبه بالخیر. توقیع رفیع همایون واصل اولیجق معلوم اولا که حالا سدۀ سنیۀ سعادت مدار و عتبۀ علیۀ گردون اقتدارمز که ملاذ سلاطین عالیمقام و معاذ خواقین ذوی الاحترامدر. مکتوب صداقت مصحوبکز وارد اولوب، اسپانیه قرالی پت پرست
با وجود اشتعال آتش غضب، به ملاحظۀ آنکه مؤمنان و شیعیان آن بلدۀ جنّت مثال پایمال فتنه و فساد نگردند، یکی از ارکان دولت را به نصیحت حسین بیگ و دفع فتنه و شین او مأمور ساخته، به دروازه آمد و ابواب نصایح سودمند برگشاد و در خیرخواهی طرفین داد سعی و اهتمام داد. اما آن کج اعتقاد بدنهاد به دفع فساد تن در نداد و از خوف جان و بیم بند و زندان، سرکشی و خلاف به گوشه ای ننهاد؛ لاجرم نایرۀ بأس و سطوت شاهزادۀ حمزه مرتبت زبانۀ قهر بر اوج زبانا کشیده، امرای عظام و سپاهیان
(از صفحۀ 129 کتاب اصلی) جلوس حضرت سلطان مرادخان اول سلطان گیتی ستانک ولادت با فر سعادتی تاریخ هجرت نبویه علیه افضل الصلوات و اکمل التحیه دن سنه ثلث و خمسین و تسعمائه جمادی الاولیسنک بشنجی گوننده واقع اولوب، سن شریفی یگرمی طقوز سنه یه بالغ اولدقده، والد ماجدی ابوالمحامد سلطان سلیم خان اسکنه الله تعالی فی اعلی فرادیس الجنان حضرتلرینک روح روانی طاوس جنانله همجناح و عنان اولدوغی ایالتگاهلری اولان مغنیسا اطرافنده صید و شکار ایله مقید اولدقلری حالده واصل اولمغله
انوشتگین غرچه، جد اعلای خوارزمشاهیان، در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی مقام طشت داری» یافت و به شحنگی خوارزم منصوب شد. این آغاز ارتباط آنان با خوارزم بود. پس از او فرزندانش؛ قطب الدین محمد، آتسز، ایل ارسلان و تکش عهده دار حکومت خوارزم گردیدند. تکش: یک ــ) غوریان را شکست داد. دو ــ) تمام خراسان را گرفت. سه ــ) خوارزمشاهیان را به صورت حکومتی مقتدر و سازمان یافته درآورد. چهار ــ) سلاجقۀ عراق را حذف کرد. پنج ــ) با حذف سلاجقۀ عراق قدرت خوارزمشاهیان را تثبیت کرد.
(از صفحۀ 129 کتاب اصلی) جلوس حضرت سلطان مرادخان اول سلطان گیتی ستانک ولادت با فر سعادتی تاریخ هجرت نبویه علیه افضل الصلوات و اکمل التحیه دن سنه ثلث و خمسین و تسعمائه جمادی الاولیسنک بشنجی گوننده واقع اولوب، سن شریفی یگرمی طقوز سنه یه بالغ اولدقده، والد ماجدی ابوالمحامد سلطان سلیم خان اسکنه الله تعالی فی اعلی فرادیس الجنان حضرتلرینک روح روانی طاوس جنانله همجناح و عنان اولدوغی ایالتگاهلری اولان مغنیسا اطرافنده صید و شکار ایله مقید اولدقلری حالده واصل اولمغله
به ارکان حربیۀ عمومیه دائره سی شعبه 2 نومرو 628 حضور معالیموفور جناب صدارتپناهی یه معروض چاکر کمینه لریدرکه عینتاب و مرعش احوالنه دائر اوله رق اون اوچنجی قول اردودن مورود في 3 شباط سنه 36 تاریخلی شیفره صورتی اهمیتنه بناءً عینا تقدیم ایدلمشدر. اولبابده امر و فرمان حضرت ولی الامرکدر. فی 19 جمادی الاول سنه 38 و فی 10 شباط سنه 36 حربیه ناظری فوزی پاشا (یکشنبه 25 خردادماه 1399 هجری شمسی)
در این مقام مناسب چنان نمود که برخی از احوال تبریز و تبریزیان نگاشتۀ کلک نکته پرداز گردانیده، بر سر سخن رویم. بر ضمایر مستخبران احوال عالم پوشیده نخواهد بود که بلدۀ فاخرۀ تبریز مدت های مدید دارالملک ایران و مقر سلطنت پادشاهان نافذفرمان بود و عمارات عالیه از مساجد و مدارس و بقاع الخیر که سلاطین روزگار و وزراء و حکام در آن شهر ترتیب داده، قری و مزارع و مستغلات مرغوب بر آنها وقف نموده، باغات و بساتین دلگشا احداث نموده اند، زیاده از آن است که قلم مکسور اللسان
به گواه تاریخ ایران همواره خواهان اتخاذ جبهۀ مشترکی ــ متشکل از ایران و عثمانی ــ در برابر غرب خونخوار و گر بوده و از هر گامی در جهت اتحاد نظامی با عثمانی در برابر دشمن مشترک استقبال نموده است. اما مع الاسف، از آن سو، اولیای دولت عثمانی، به دلیل تعصبات خشک و بی دلیل مقامات به اصطلاح مذهبی آن سامان، و نیز تحریکات پنهان و آشکار دول غرب، غالبا از اجابت دعوت اتحاد با ایران سرباز زده اند. فی المثل در جریان جنگ ایران و روس، نه تنها (به اعتراف صریح سفیر

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

وبلاگ آموزشی گروه جغرافیاهرمزگان یک شروع برای همیشه امنیت و نشاط و شادی | پرسش مهر بیستم مدرسه خوب